Tuesday, September 13, 2005

37º 01'28.47'' N 7º51'29.74'' W

37º 13'50.30'' N 7º25'31.11'' W